24 Eylül 2011 Cumartesi

Hadis-i Şerif Demeti... "Dört Şey"

Dört şey sende olursa, dünyadan fevt olan (elde edemediğin, kaçırdığın) şeylerden dolayı üzülme: Doğru sözlü olmak, vaadinde durmak, hüsnü ahlâk (güzel ahlâk) sahibi olmak, yemek içmekte israftan kaçıb, helâl lokma yemek.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

Dört şey bu ümmete cahiliyyetten miras olarak kalmıştır: Haseble iftihar, nesebe taan, yıldızla istiska (Yıldızlara bakıp yağmur var demek), ölülerin medhiyesini anarak ağlamak. (Bu ağlayanlar tevbe etmeden ölürlerse kıyamette cehennem elbiseleri giyeceklerdir)
Ravi: Hz. Ebû Malik (r.a.)

Dört kimseye Allah (z.c.hz.)'i yardım eder. Gaziye, evlenen kimseye, kölelikten kurtulmak istiyen kimseye, hacıya.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

Dört dua reddolmaz: Hacının duası, evine dönünceye kadar. Gazinin duası, evine dönünceye kadar. Hastanın duası, iyi oluncaya kadar. Kardeşin kardeşe arkadan yaptığı dua.(En süratle icabette bu sonuncuya aittir.)
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

Dört şey kimde bulunursa Allah, onun vücudunu Cehenneme haram eder. Ve dünyada onu şeytandan ve nefsinden korur. Nefsi bir şeye heves ettiği halde nefse hakim olur, yaptırmaz; Nefsi bir şeyden tiksindiği halde onu yaptırır; Nefsin şehvet ve gadabına hakim olur. Dört şey de kimde bulunursa, Allah onu rahmetine gark eder ve Cennetine kor; Bir miskini barındırmak; Zaif birine acımak; Köleye rıfk ile muamele etmek; Anne ve babasına infak etmek.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

Dört şey kime verilmişse dünya ve ahiret hayırları ona verilmiştir: Lisanı Zâkir (Zikreden dil), Kalbi Şâkir (Şükreden kalb), Belâya sabreden beden, nefsine hıyanetlik etmeyen, efendisinin malını canı gibi muhafaza edip dininde ona yardımcı olan salih kadın.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

Dört şey evvelki Peygamberlerin sünnetindendir: Haya, kokulanmak, nikah, misvak.
Ravi: Hz. Ebû Eyyub (r.a.)

Dört şey kişinin saadetindendir: Zevcesinin saliha olması, evlâdının salihlerden olması, görüştüğü kimselerin salihlerden olması ve kazancının beldesinde olması.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

Dört şey dört şeyden doymaz: Göz bakmaya, arz yağmura, dişi erkeğe, âlim ilme.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

Dört şey dört yerde nafaka olarak kabul olunmaz: Hıyanet, hırsızlık, suistimal ve yetim malından sağlanan kazançla Hac, Umre, Sadaka ve Cihad olmaz.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

Dört şey Arşı Âzam altındaki hazineden inzal edildi: Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulü, İnna Â'tayna.
Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

Dört taife Cennete giremez: İçkiye devamlı, faiz yiyen, haksız yere yetim malı yiyen ve anne babasına (ailesine) asi olan. (Tevbe ederse mesele yok.)
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

Şu dört şey saadettendir: Saliha kadın, geniş mesken, iyi komşu, iyi hayvan (binek).Ve dört şey de şekavettendir: Fena kadın (huysuz, itaatsiz), kötü komşu, kötü binek ve dar ev.
Ravi: Hz. Muhammed İbni Saad (r.a.)

Dört şey cefadan sayılır: Ayakta su dökmek, namazda alnını çok silmek, ezan okuyan müezzini işitip söylediği gibi söylememek, yol üstünde namaz kılmak.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

Dört şeyle oruç iyi tutulur: İftarı su ile açma, sahurda yemek yeme, gündüz uykusu ve güzel koku.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

Dört haslet karunun ki gibidir: İçi dışa çevrilmiş derili mesh giymek, erguvani (allı) giymek, kılıçlarını sürümek, kibrinden hizmetçisinin yüzüne bakmamak.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

Dört gece gündüz, dört gündüz de gece gibidir. Allah, o günlerde and verenin isteğini geri çevirmez. İnsanları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Kurban arefesi, Beraat gecesi, Cuma gecesi ve günleridir.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

Dört kişinin defteri yeniden başlar; Hasta iyi olduğunda, müşrik müslüman olunca, mağfiret ümid eden kimse Cuma'dan dönünce, Hacı hacdan dönünce.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

 Dört şey vardır ki sevabı yedi yüze çıkartır: Fisebilillah vermek, anaya ve babaya harcamak, Ramazan bayramında çoluk çocuğa kurban kesmek. Dört şey de günahları siler: Ramazan orucu, Beytin haccı, Mescidi Nebevi'yi ve Kudüs'ü ziyaret.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

Dört çeşit hayvan kurban borcunu ödemez: Gözü kör, hasta, topal ve zayıf.
Ravi: Hz. Bera (r.a.)

Dört şey Cennet hazinesidir: Sadakayı gizli vermek, musibeti saklamak, sılai Rahim (Akraba ziyareti) ve "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" demek.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

Dört zümre arasında karşılıklı "lian" olmaz: Hür kimse ile cariye arasında, hür kadın ile köle erkek, Müslüman erkekle yahudi kadın, Müslüman erkekle hristiyan kadın arasında. (Lian veya Luan (lanetleşme) Hak dini Kur'an Dili sahife 3478-3483 arasında izahat vardır.)
Ravi: Hz. İbni Amr (r.a.)

Bir kimsede dört haslet olursa Allah, ona Cennette köşk verir ve o kimse Allah'ın nuru içinde gark olur: İsmeti "Lâ ilâhe illallah" olmak, bir günah üzerine istiğfar etmek, hasene yaptığında "Elhamdülillah" demek. Musibet zamanında "İnnâ lillâh ve İnnâ ileyhi Raci'ûn" demek.
Ravi: Hz. İbni Amr (r.a.)

Evde dört şey berekettir: Koyun, kuyu, el değirmeni, çakmak, Zahirenizi ölçün, Allah onda sizin için bereket yaratır.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

Dört kapı Cennet kapılarından dünyaya açılmıştır: İskenderiye, Askalan, Kazvin ve Abadan. Cidde'nin bu şehirlere afdaliyeti ise, Beytullah'ın diğer evlere üstünlüğü gibidir.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)


Dört şey her kimde bulunursa halis münafık olur. Bir kimsede bunlardan birisi varsa, onda da nifaktan bir huy vardır. Bunu terketmeden mü'mini kamil olamaz: Konuşurken yalan söyler, vadinden hulfeder, ahdinde durmaz, muhasama ettiğinde haktan batıla meyleder.
Ravi: Hz. İbni Amr (r.a.)

0 yorum:

Yorum Gönder